RULES-

ØÃVms]ï^

Ã^¹ ¼kçé åVâï¹_ cöB æòç¦çB ¶èÍm k« ¼kõ|D. Ö_çéØBM_ ¶Ã«V>xD, ¶Í> \Vðkö[ ¶èÂz zçÅÍ> \]©ØÃõ ØïV|Âï©Ã|D. ÎËØkVò \VðkÐD ÖÂçï¼Bâç¦ å[xçÅl_ ÃVmïVÝm åV^¼>V®D Ã^¹Âz ØïVõ|k« ¼kõ|D. çï¼B| Ö[¤ Ã^¹Âz kòD \Vðk, \VðsBì Tâ½uz ¶Ð©Ã©Ã|kVì. çï¼Bâç¦ Ø>Vçé©Ãkìï^ ÔÃVF 50 ØÄKÝ] ¶KkéïÝ]_ ØÃu®Â ØïV^áéVD.

ïVçé 9.10 \èx>_ ¸uÃï_ 12.40 \è kç«lKD, ¸uÃï_ 1.20 \èx>_ \Vçé 4.10 \è kç«lKD, Ã^¹Âí¦ ¼å«\VzD. ïVçé 9.05 \èÂzD, ¸uÃï_ 1.15 \èÂzD ¨ßÄöÂçï \è ¶½Âï©Ãâ¦mD \Vðkìï^ kz©A ¶çÅïçá ¼åVÂþ¼BV ¶_ém í⦠֦Ýç> ¼åVÂþ¼BV ¶ç\]BVïß \u®D köçÄBVï ØÄ_é ¼kõ|D Ö«õ¦Vkm \è ¶½Âï©Ãâ¦mD ÖçÅ kðÂïD g«DÃ\VzD.


Ã^¹Â ï⽦Ý]uz^ {|>_, sçáBV|>_, Öç«ßÄo|>_ ÎòØÃV¿mD ¶Ð\]Âï©Ã¦ \Vâ¦Vm. Ã^¹ ¼kçá x½¥D xuÃï_, ¸uÃï_ Öò¼kçáï¹KD \Vðkìï^ οºïVï¡D ¶ç\]BVï¡D >VµkV«ºï¹[ kaBVï Øk¹¼B ØÄ_é ¼kõ|D.

Ã^¹ WìkVïD ¶Ð\]l[¤ gEöBìïÓÂz© Ãö¼ÄV, ¶[ù©¼ÃV kwºz>_ ¶Ð\]Âïæ \Vâ¦Vm. >çéç\BVEöBö[ ¶Ð\]l[¤ ¨>[ ØÃVòâ|D ÃðD Øî>¼éV, ¶Ã«V>D s]Ý>¼éV í¦Vm.
z¤©ÃVï ïõïVè©A ïòs câæ Ã^¹© ØÃVòâïÓÂzß ¼Ä>D sçás©Ãkìï^ ¶kuçÅ ~|ØÄFB ¼kõ|D. ¶ku®ÂzöB ØÄéçk >çéç\ gEöBì yì\VM©ÃVì.

\Vðkìï¼á >ºïÓç¦B AÝ>ïºï¹[, ØÃVò^ï¹[ ÃVmïV©AÂz ØÃV®©ÃVkVìï^. ÃðÝç>¼BV, sçé\]©A^á ØÃVòâïçá¼BV >ºï¹¦D çkÝm ØïV^á í¦Vm. \Vðkìï^ Øîþ[Å AÝ>ïºïçá gõ| Ö®]l_ Ã^¹l_ ØïV|Ýmsâ| ØÄ_é ¼kõ|D. ØïV|ÂïV> \Vðkì﹦tòÍm AÝ>ïÝ]uïVª ïV¼ÄVçé ØÃÅ©Ã|D.

Ã^¹ åç¦ØîD ¼å«Ý]_ kòD ØÃu¼ÅVìï¼áV, ÃVmïVk鼫V kz©A ¼å«Ý]_ \Vðkìïçá ¶_ém gEöBìïçá ÄÍ]Âï ¶Ð\]Âï©Ã¦ \Vâ¦Vìï^.
Ã^¹Âí¦ xïköÂz kòD \Vðkìï¹[ ï½>ºï^ ¨_éVD gF¡ ØÄFB©Ã|D.

Ã^¹Âz οºïVï k«Vç\, ¼ÄVD¼Ã¤ ÃwÂïD, ÿµ©Ã½BVç\ ¶_ém Ã^¹l[ åuØÃBòÂz Ö¿Âz cõ¦VÂzD å¦Ýç> gþBçkï^ Îò \Vðk窩 Ã^¹loòÍm ÀÂï© ¼ÃVm\Vª ïV«ðºïáVzD.
\Vðkìï^ ¶«EBo¼éV ¶_ém Ö>« A«âE Öª© ¼ÃV«V⦠ÖBÂïºï¹¼éV úzØïV^á í¦Vm. Ã^¹ káVïÝ]uz Øk¹¼B Wï¿D >ºï^ å¦Ýç>ïÓÂz \Vðkìï¼á ØÃV®©A cç¦Bkìï^ gkVìï^.

ÎËØkVò \VðkÐD Ã^¹l[ åuØÃBç« WçéåV⦠å_ØéV¿ÂïÝm¦ÐD, å[ª¦Ýç>¥¦ÐD ÖòÂï xBuE ØÄFB¼kõ|D. Ã^¹l[ ¶ç\]çB zçéÂï í½B ¨Ý>çïB ØÃVòçá¥D Ã^¹Âz^ ØïVõ|k«Âí¦Vm. (z¤©ÃVï, t[ªb ÄV>ªºï^)

gEöBìï^ ¶çÅ, gF¡ ¶çÅïÓÂz^ ¨Í> \VðkÐD OçwBÂí¦Vm. ¨Í> gEöBòD \Vðkìïçá ¶çÅÂz ØÄ_é ¶Ð\]Âïí¦Vm. *¤ ØÄB_Ã|D \Vðkìï^ *m å¦k½Âçï ¨|Âï©Ã|D. å[ª¦Ýç>çB© ÃV]ÂzD ÃÝ]öÂçïï^ ¶çé¼ÃE \u®D sçáBVâ|© ØÃVòâï^ ¼ÃV[Å ¨kuçÅ¥D ØïVõ| k«Âí¦Vm. \Vðkìï^ >ºï^ çï¼Bâ½M_ ¨Ý>çïB ]òÝ>Ýç>¥D ØÄFBÂí¦Vm.

kz©ÃçÅ s]xçÅï^

Ã^¹loòÍm Øk¹¼B ØÄ_é¡D ¶_ém ¼k® kz©A ¶çÅÂz^ OçwB¡D, kz©A gEöBö[ ¶_ém >çéç\BVEö[ ¶Ð\] ¼kõ|D.
gEöBìï^ Ö_éV>ØÃV¿m ¶Ëkz©¸_ \VðkÝ>çék[ ¶_ém mçð \VðkÝ >çék[ kz©A \Vðk \VðsBìïçá ïkMÝm ØïV^kVì.

kz©ÃçÅl_ \VðkìïÓÂz ØïV|Âï©Ã⦠֦Ý]_ ¶\«¼kõ|D. gEöBìï¹[ x[ ¶Ð\]l[¤ Ö¦Ýç> \Vðkìï^ \VuÅÂí¦Vm.

gEöB¼«V ¶_ém ¶ºz kòD ØÃöBkìï¼áV kz©¸Ð^ OçwÍ>V_ ¶kìï^ ¶Ëkz©A \Vðkìïçá câïV«ß ØÄV_Kþ[Å kç«l_ \Vðkìï^ ¶ç\]BVï ¨¿Ím Wuï ¼kõ|D.

gEöBìïÓÂzD, ØÃöBkìïÓÂzD kðÂïD, å[¤ ¼ÃVªÅ å_é kVìÝç>ïçá åV^¼>V®D \Vðk, \VðsBìïá ÃB[Ã|Ý> ¼kõ|D.

¨Í> \VðkòD gEöBç«Â ¼ïâïV\_ kz©ÃçÅloòÍm Øk¹¼B ¼ÃVïÂí¦Vm. gEöB¼« ¶_ém \Vðkìï¼áV Ã^¹Âí¦D å¦ÂzD Ä\BÝ]_ >ºïçá© ÃVìÂï kòÃkìïÓ¦[ ¼ÃVï ¼kõ|\VªV_ >çéç\ gEöBö[ ¶Ð\] Øî>_ tï¡D ¼>çkBVª>VzD. gEöBìï^ >çéç\ gEöBç«Â ¼ïâïV\_ ¨Í> \Vðkç«¥D Ã^¹Âí¦Ý]u Øk¹lK^á ¨Í> Ö¦Ý]uD ¶Ð©Ã ¶Ð\]l_çé. \Vðkìï^ >ºï^ kz©çà >s« \uÅ kz©AÂz cïÍ> ïâ¦çál[¤ Oçw>_ ØÃöB zuÅ\VzD.

\Vðkìï^ Äï \Vðkìï¹[ ØÃVòâï^ ¼\_ gçÄæ í¦Vm. ¨ª¼k ]|km \u®D \uÅ \Vðkìï¹[ ØÃVòâïçá ¨|©Ãm ØÃöB zuÅ\Vï ïò>©Ãâ| >õ¦ªÂ ØïV|Âï©Ã|D.

kz©¸oòÍm \Vðkìï^ \uÅ Ö¦ºïÓÂz ØÄ_KD¼ÃVm ¼ÃÄV\_ ¶ç\]BVï çïïçá ¸[AÅD ïâ½Bk«ïáVï ØÄ_é¼kõ|D.

Ã^áÂí¦D Ø>V¦ºzD ØÃV¿mD x½¥D ØÃV¿mD åVâz¤©A AÝ>ïÝ]_ z¤©¸â|^á ØÄúïçá \Vðkìï^ ÃÂ]¥¦ÐD W>Vª\Vï ØÄV_é ¼kõ|D.

Ã^¹ s|©A s]xçÅï^:

y«V© ¸èïáVKD, Ø>Vu®¼åVFïáVKD kòÍmD \Vðkìï^ Ã^¹Âz k« ¶Ð\]Âï©Ã⦠\Vâ¦Vìï^. c¦_åéD ¼>¤ *õ|D Ã^¹Âz kòD¼ÃVm \òÝmkö[ ÄV[¤>µ ØÃu¤òÂï ¼kõ|D.
x[ ¶Ð\]l[¤ Ø>V¦ìåm 5 åVâï^ Ã^¹Âz k«V\_ ÖòÂzD \VðkÐç¦B ØÃBì kòçï© Ã]¼kâ½oòÍm ÀÂï©Ã|D.

s|xçÅ åVâïÓÂz© ¸Åz Ã^¹ ]ÅÂï©Ã|D ¶[® z¤Ý> åV¹¼é¼B \Vðkìï^ >kÅV\_ Ã^¹Âï k«¼kõ|D . ÖËs]çB *¤ªV_ ØÃòºzuÅ\Vï ïò>©Ãâ| k«V\_ W[Å ÎËØkVò åVÓÂzD ΩAÂïâ¦ðD >çéç\BVEöBö[ yì\Vª©Ã½ s]Âï©Ã|D.

Îò \Vðk[ ïVéD >V\]Ým kÍ>V¼éV ¶_ém Ã^¹Âz k«s_çéØB[ÅV_ (s|©A ï½>D ØïV|Ý]òÍ>VKD ØïV|ÂïVsâ¦VKD) \®åV^ Ã^¹Âz kòD¼ÃVm >[ çï¼Bâ½_ >Âï ïV«ðD ïVâ½, ¨Ã] ØÃu¼ÅVö[ çïØBV©ÃD ØÃu® >çç\BVEöö[ çïØBV©ÃD ØÃuÅ ¸[¼Ã kz©¸uz^ \Vðk[ ¶Ð\]Âï©Ã|kV[.

swVÂïÓ¼ïV ¶_ém WïµßEïÓ¼ïV ØÄ_é ¼åö|D¼ÃVm 2 åVâïÓÂz¼\_ s|xçÅ ¼>çk©Ã½[ ØÃu¼ÅVì ¶_ém ïV©ÃVáì ¼å«½BVï kÍm >çéç\BVEöBç« ÄÍ]Ýmsâ|, x[íâ½¼B s|©A ï½>D ØïV|Âï ¼kõ|D.

10,11 \uÅD 12 ýÂzD \Vðkìï^ >çéç\BVEöBö[ x[ ¶Ð\]l[Å s|©A ¨|Âï ¶Ð\]B_çé, * ØÄB_Ã|D \Vðkìï¹[ ØÃu¼ÅVìï^ >çéç\BVEöBç« ÄÍ]Âï ¼åö|D ¼\KD ¶kìïÓÂz ¶Ã«V>D s]Âï©Ã|D.