NON-TEACHING STAFF

mYtyf gzpahsh;fs;

1.jpU. r.Nrtpah;                   - ,sepiy cjtpahsh;

2.jpU. J. R+iruh[;               - Ma;tf cjtpahsh;

3.jpUkjp. kh. khpa tpahFyk;      - E}yfh;

4.jpUkjp. m. fz;zk;khs;        - Jg;Guthsh;