HOUSE SYSTEM

¶è ¶ç\©A xçÅ
Ã^¹ ÃV¦Ý]â¦D \â|t[¤ ¶çªÝm ØÄB_ÃV|ï¹KD \Vðkìï^ ¼ÃVâ½ \ª©ÃV[ç\ gÂ﩯ìk\Vï ØÄB_æ ¶ç\Âï©Ã⦼> ¶è ¶ç\©A xçÅ gzD.

ØÄB_ÃV|ï^
kz©¸_ c^á ÎËØkVò \VðkòD åV[z kçï ¶èlª«Vï ¸öÂï©Ã|þ[Ūì. ý©AÝ]Å[, å[ª¦Ýç>, ]BVï \ª©ÃV[ç\, ¼ÃVâ½ï^, ïçé WïµßEl_ úØï|Ý>_ ¼ÃV[Å ÎËØkV[¤uzD \]©ØÃõï^ ¶¹Âï©Ã|D.

¶½Âï½ s|©A ¨|Ý>_, ïVéD >VµÝ] kò>_, æòç¦l[ç\, Tâ|©ÃV¦D ØÄFBVç\, οºþ[ç\, #Fç\l[ç\ ¼ÃV[Å ¶çªÝ]uzD \]©ØÃõï^ zçÅÂï©Ã|D.

kV«Ý][ Ö®] åV¹_ \]©ØÃõï^ ïðÂþ¦©Ã|D. Ã^¹l_ ïuzD ÎËØkVò \Vðkö[ ØÄB_ÃV|ïÓD ¶è ¶ç\©¸_ ÖBºzk>V_ \Vðkö禼B z¿ Îu®ç\¥D, ¼>Vwç\ cðì¡, ¼ÃVâ½\ª©ÃV[ç\¥D WçéÝm Wuïß ØÄFþÅm. Öm ļéEB Ã^¹ï¹_ ¸[ÃuÅ©Ã|D EÅ©A cÝ]BVzD.

A>[þwç\ï¹_ \Vðkìï^ ¶èÂïVª æòç¦çB ¶èÍm k« ¼kõ|D. Ö_çéØBM_ ¶kìïÓÂz >M©Ã⦠s>Ý]_ \]©ØÃõï^ zçÅÂï©Ã|D.

¶èï¹[ ØÃBì sëD
¼ÃVü¼ïV
ÄVs¼BV
ÔkV
\¼ïV¼ª